Conoce las condiciones para distribuidores
Por favor deje su información personal y nuestro gerente se comunicará con usted.
Polityka prywatności
Polityka przetwarzania danych osobowych.

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została opracowana zgodnie z wymogami ustawy federalnej z dnia 27.07.2006 r. nr 152-ФЗ o danych osobowych oraz określa tryb przetwarzania danych osobowych i środki zapewniające bezpieczeństwo tych danych podejmowane przez Ultrafiolet Sp. z o.o. (ООО "Ультрафиолет") (zwaną dalej Operatorem).

1.1. Operator za najważniejszy cel i warunek realizacji swoich działań stawia poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.

1.2. Niniejsza polityka Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) dotyczy wszystkich informacji, jakie Operator może uzyskać o osobach odwiedzających stronę internetową http://beautylizer.com/index.


2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce

2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem technologii komputerowej;

2.2. Blokowanie danych osobowych – czasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, w których przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);

2.3. Serwis internetowy – zbiór materiałów graficznych i informacyjnych, jak również programów komputerowych i baz danych, zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym http://beautylizer.com/index;

2.4. System informacyjny danych osobowych – zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologii informacyjnych i środków technicznych zapewniających ich przetwarzanie;

2.5. Depersonalizacja danych osobowych – działania, w wyniku których nie jest możliwe ustalenie bez wykorzystania dodatkowych informacji przynależności danych osobowych do konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych;

2.6. Przetwarzanie danych osobowych – dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez wykorzystania tych narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja, wykorzystywanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

2.7. Operator – organ państwowy, organ miejski, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizująca i (lub) prowadząca przetwarzanie danych osobowych, a także określająca cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych do przetwarzania, czynności (operacje) wykonywane z danymi osobowymi;

2.8. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika serwisu internetowego http://beautylizer.com/index;

2.9. Użytkownik – każdy odwiedzający serwis internetowy http://beautylizer.com/index;

2.10. Podanie danych osobowych – działania mające na celu udostępnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;

2.11. Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania mające na celu udostępnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonego kręgu osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, umieszczanie w sieciach informacyjno-telekomunikacyjnych lub zapewnienie dostępu do danych osobowych w jakikolwiek inny sposób;

2.12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych – przekazanie danych osobowych na terytorium państwa obcego organowi państwa obcego, zagranicznej osobie fizycznej lub prawnej;

2.13. Niszczenie danych osobowych – wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe ulegają nieodwracalnemu zniszczeniu z niemożliwością dalszego odtworzenia treści danych osobowych w systemie informacyjnym danych osobowych i (lub) ulegają zniszczeniu materialne nośniki danych osobowych.


3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika

3.1. Nazwisko, imiona;

3.2. Adres elektroniczny;

3.3. Numery telefoniczne;

3.4. Serwis zbiera i przetwarza również zanonimizowane dane o odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą internetowych usług statystycznych (Yandex Metrica i Google Analytics oraz inne).

3.5. Powyższe dane w dalszej części Polityki łączy ogólne pojęcie Danych osobowych.


4. Cele przetwarzania danych osobowych

4.1. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych w serwisie.

4.2. Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik zawsze może odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając do Operatora wiadomość e-mail na adres export@beautylizer.com z dopiskiem „Odmowa powiadamiania o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych".

4.3. Zanonimizowane dane Użytkowników zbierane za pomocą statystyk internetowych służą do zbierania informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, do poprawy jakości serwisu i jego zawartości.


5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

5.1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko w przypadku ich samodzielnego wypełnienia i/lub przesłania przez Użytkownika za pomocą specjalnych formularzy znajdujących się na stronie internetowej http://beautylizer.com/index. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub wysyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką.

5.2. Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, jeżeli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączone jest przechowywanie plików cookies oraz korzystanie z technologii JavaScript).


6. Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innego rodzaju przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo przetwarzanych przez Operatora danych osobowych zapewnione jest poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego dostosowania się do wymagań obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

6.1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby uniemożliwić dostęp do danych osobowych osobom nieuprawnionym.

6.2. Dane osobowe Użytkownika w żadnym wypadku nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wdrożeniem obowiązujących przepisów.

6.3. W przypadku ujawnienia nieścisłości w danych osobowych Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować, wysyłając do Operatora powiadomienie na adres e-mail Operatora export@beautylizer.com z dopiskiem „Aktualizacja danych osobowych".

6.4. Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie powiadomienia do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Operatora export@beautylizer.com z dopiskiem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych".


7. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

7.1. Przed przystąpieniem do transgranicznego przekazywania danych osobowych Operator musi upewnić się, że państwo obce, na którego terytorium ma przekazywać dane osobowe, zapewnia rzetelną ochronę praw osób, których dane dotyczą.

7.2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium państw obcych, które nie spełniają powyższych wymagań, może nastąpić tylko wtedy, gdy podmiot danych osobowych wyrazi pisemną zgodę na transgraniczne przekazywanie jego danych osobowych i/lub w razie wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych.


8. Postanowienia końcowe

8.1. Użytkownik może otrzymać wyjaśnienia w interesujących go kwestiach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem przez e-mail export@beautylizer.com.

8.2. Dokument ten będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka jest ważna przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zastąpiona nową wersją.

8.3. Aktualna wersja Polityki jest ogólnie dostępna w Internecie pod adresem http://beautylizer.com/index/privacy.

© Beautylizer, 2022
Bezinwazyjne
zabiegi high-tech
Russia
105523, Moscow, Schelkovskoe shosse 100-5
Estonia
30328, 3d, Kohtla-Järve,
Czech Republic
190 00 Praha 9, Českomoravská 2510/19
Kazakhstan
Almaty, Dostyk ave. 337/4
Headquarter: UAE, Dubai
office 2902-45, Tameem House Building, Barsha Heights Dubai, UAE, PO Box 21495
Russia, 105523, Moscow, Schelkovskoe shosse 100-5
Estonia, 30328, 3d, Kohtla-Järve,
Czech Republic, 190 00 Praha 9, Českomoravská 2510/19
Kazakhstan, Almaty, Dostyk ave. 337/4
Contacts:
Branch offices:
USA, Boca Raton, 7251 W Palmetto Park Rd, Florida, FL33433. Astralumis LLC
USA
Boca Raton, 7251 W Palmetto Park Rd, Florida, FL33433. Astralumis LLC